คนดี๑๐ จำพวกที่บุญรักษา เทวดาคุ้มครอง

8098
views
คนดี๑๐ จำพวกที่บุญรักษา เทวดาคุ้มครอง

เมื่อครั้ง พระมาตลี ได้เคยทูลถามสมเด็จพระอมรินทราธิราชเจ้าว่าพระองค์ทรงนมัสการทิศทั้ง ๑๐ ด้วยเหตุผลใด เนื่องด้วยพระองค์เคยเห็นเมื่อครั้งสมเด็จพระอมรินทราธิราชได้เสด็จออกจากวิมานไปสู่สวนอุทยาน แล้วยกพระหัตถ์ขึ้นนมัสการทิศทั้ง ๑๐ ทิศ ครั้งนั้นสมเด็จพระอัมรินทรธิราช จึงตรัสบอกแก่พระมาตลีว่า ดูก่อนมาตลี เรานมัสการซึ่งคน ๑๐ จำพวก คือ

ทำบุญตักบาตร

๑. คนที่มีศรัทธาทำบุญตักบาตรถวายปัจจัย ๔ แก่ท่านผู้มีศีลมีธรรม

๒. คนที่รัษาความสุจริตทั้ง ๓ คือ กายสุจริต วาจาสุจริต ใจสุจริต

๓. คนที่มีความเคารพแก่มารดา

๔. คนที่มีความเคารพแก่บิดา

๕. คนที่ถึงไตรสรณคมน์คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่เคารพบูชา

ไตรสรณคมน์

๖. คนที่มีการรักษาศีล ๕ ศีล ๘ อยู่เป็นนิจ

๗. คนที่ได้ทำกุศลแล้วอุทิศแผ่ไปให้เทวดาและเปรต

๘. คนที่มีความเคารพแก่อุปัชฌาย์อาจารย์ ผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีศีลธรรม

๙. คนที่มีความอนุเคราะห์แก่บุตรภรรยาคณาญาติ ด้วยความเมตตากรุณา

๑๐. หญิงที่มีความเคารพสามีอยู่ทุกทิวาราตรีมิได้ประมาท

บุญรักษา เทวดาคุ้มครอง

คนทั้ง ๑๐ จำพวกนี้มีคุณมาก ทำความสุขความเจริญให้บังเกิดแก่ตนเเละบังเกิดแก่คนอื่นด้วย เพราะฉะนั้นเราจึงได้มีความเคารพนมัสการแก่บุคคลเหล่านั้น เมื่อพระมาตลีได้ฟังท้าวโกสีย์ตรัสดังนี้ก็มีความเกษมสันต์หรรษาจึงได้ออกวาจาว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่กว่าเทพยดาทั้งปวง พระองค์มีความเคารพในบุคคลจำพวกใด ข้าพเจ้าก็มีความเคารพในบุคคลจำพวกนั้น จำเดิมแต่วันนั้นมา เทพยดาทั้งหลายก็พากันอวยชัยให้พรแก่คนทั้ง ๑๐ จำพวกมาจนตราบเท่าทุกวันนี้…
ขอบคุณ : palungjit