ดูดวงเนื้อคู่ ดวงสมพงศ์นาคคู่ จากตำราพรหมชาติ

169036
views
ดวงสมพงศ์นาคคู่

สิทธิการิยะ หากจะดูว่า ชาย-หญิง คู่ใดจะอยู่เป็นผัวเมียกันผาสุขมั่งมีราบรื่นหรือไม่ ให้ดูตำราดวงนาคสมพงศ์นี้ นาคแต่ละตัว แบ่งเป็น ๓ ตอน คือ หัว กลาง และหาง แต่ละตอนมีวงกลมประจำอยู่ ๒ วง

๑.ผู้ชายให้นับเริ่มจาก หัวนาค (เลข ๑) ไปทาง หางนาค (เลข ๑๒) โดยนับปีชวดเป็นปีแรก นับไปเรื่อยๆ จนถึงปีเกิดของตัวเองจึงหยุดนับ

ผู้ชายให้นับเริ่มตั้งแต่หัวนาค (เลข ๑) ไปหางนาค (เลข ๑๒) นับไปจนถึงปีที่ตัวเองเกิด เช่น คนเกิดปีมะแม ก็ให้นับ ๑ ปีชวด ๒ ปีฉลู ๓ ปีขาล ๔ ปีเถาะ ๕ มะโรง ๖ มะเส็ง ๗ มะเมีย ๘ มะแม แล้วหยุด ก็ตกกลางตัวนาคตัวที่ ๒ พอดี

๒. ผู้หญิงให้นับจาก หางนาค (เลข ๑๒) ย้อนกลับไปทาง หัวนาค (เลข ๑) นับปีชวดเป็นปีแรกเช่นเดียวกัน นับย้อนกลับมาจนถึงปีเกิดของตัวเองจึงหยุด

ผู้หญิงให้นับเริ่มจากหางนาค (เลข ๑๒) ไปหัวนาค (เลข ๑) นับไปจนถึงปีที่ตัวเองเกิด เช่น คนเกิดปีมะโรง ก็ให้นับ ๑๒ ปีชวด ๑๑ ปีฉลู ๑๐ ปีขาล ๙ ปีเถาะ ๘ มะโรง แล้วหยุด ก็ตกกลางตัวนาคตัวที่ ๒ พอดี

ดวงสมพงศ์นาคคู่

๑. ถ้าตก หัวนาคตัวเดียวกัน ท่านว่าดีนักแล

๒. ถ้าตก หัวนาคทั้งสองคน แต่ต่างตัวกัน ท่านว่า จะอยู่กันไม่ยืด

๓. ถ้าตก หางนาคตัวเดียวกันทั้งสองคน ท่านว่าดีนักแล

๔. ถ้าตก หางนาคทั้งสองคน แต่ต่างตัวกัน ท่านว่าจะหย่าร้างกัน

๕. ถ้าตก กลางตัวนาคทั้งสองคนและตัวเดียวกัน ท่านว่าดี จะมั่งมีศรีสุข

ดูดวงเนื้อคู่

๖. ถ้าตก กลางตัวนาคทั้งสองคน แต่ต่างตัวกัน ท่านว่าไม่ดี จะตายจากกันตั้งแต่ยังไม่ถึงเวลาอันควร

๗. ถ้าตก หัวนาคและหางนาคตัวเดียวกัน ท่านว่าดีปานกลาง

๘. ถ้าตก กลางตัวนาคทั้งสองคน และเป็นศูนย์เดียวกันด้วย ท่านว่าไม่ค่อยดี

๙. ถ้าตก ที่หัวนาค กลางนาค และหางนาคตัวเดียวกันและเป็นศูนย์เดียวกันด้วย ท่านว่าไม่ดี จะได้รับความลำบาก

หมายเหตุ : ถ้าชายหญิงไล่เลียงดูแล้วปรากฏว่าตกจุดใดก็ตาม แต่เมื่อโยงออกมา กลับมาร่วมจุดที่โภคทรัพย์คือ ตกเงิน ทายว่า ดี ตกทอง ทายว่าดีมาก ตกแกลบ ทาย ว่าจะยากจน ตกทราย ทายว่าจะเข็ญใจ