หมั่นสวดมนต์ทุกวัน… อุทิศบุญให้เทวดาประจำตัว ชีวิตจะดีจนถึงขั้นพลิกชีวิต!

3251
views
เทวดาประจำตัว

หมั่นสวดมนต์ทุกวัน…
อุทิศบุญให้เทวดาประจำตัว
ชีวิตจะดีจนถึงขั้นพลิกชีวิต!

เทวดาประจำตัวคือใคร
ในยามที่เราพบวิกฤตชีวิต จนมืดแปดด้าน
แล้วมีปาฏิหาริย์พาเราออกมาได้
หรือยามที่จะทำอะไรไม่ดี มีการเตือนให้หยุด
ให้ยับยั้งไม่ทำชั่ว เมื่อมีการสร้างบุญได้อุทิศบุญ
เรารู้สึกปิติ สุขใจและเหมือนมีคนรอบข้าง
ที่เราไม่เห็นได้ร่วมสร้างบุญและโมทนาบุญ
ที่เราทำ….

เทวดาประจำตัวคือใคร

เทวดาประจำตัวทุกคน คือ พ่อแม่ บรรพบุรุษ ญาติพี่น้องทั้งหลาย ที่มีบุญร่วมกัน และได้เปลี่ยนภพภูมิไปแล้ว
แต่ยังเป็นห่วง คอยดูแลช่วยเหลือ
หมั่นสร้างบุญ สวดมนต์ อุทิศบุญให้ท่าน
ชีวิตเราจะมีแต่ความรุ่งเรือง
ยามมีภัยจะรอดได้…
ทำจิตให้นิ่งสว่างไสว

ตั้งนะโม ๓ จบ

อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา ขะมามิหัง (สวดได้ตลอดทั้งวันยิ่งดีมาก)
ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า ด้วยอานุภาพของพระธรรม ด้วยอานุภาพของพระสงฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง ๓ ประการนี้ ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้

ขอผลบุญนี้ได้เป็นอาหารทิพย์ ยาทิพย์ เครื่องนุ่มหุ่มทิพย์ วิมานทิพย์ เป็นบุญอันยิ่งใหญ่และขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้า และเทวดาที่รักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษากิจการค้าขายของข้าพเจ้า
เมื่อท่านได้รับผลบุญขอข้าพเจ้าแล้ว ขอโปรดเมตตาให้ซึ่งอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า และขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้า เมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้ว

ขอโปรดเมตตาดูแลให้ข้าพเจ้าอยู่ในศีล ในธรรม ได้พบครูบาอาจารย์ กัลยาณมิตร กัลยาณธรรม ได้สร้างบุญร่วมกัน
ชีวิตมีความสุขความเจริญ รุ่งเรืองและแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลาย
มีสติปัญญา มีความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน การติดต่อ การค้าขาย ขอให้ชนะศัตรูหมู่มารทั้งหลายด้วยความดี
ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย

และขอให้ข้าพเจ้าพบโชคลาภตามบุญที่ทำมา
และสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพลันเทอญ

ขอมูลโดย….สำนักพิมพ์เสบียงบุญ แหล่งรวมหนังสือเพื่อธรรมทาน