ประวัติ พ่อท่านนวล ปริสุทโธ วัดประดิษฐาราม (ไสหร้า) อ.ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

13356
views
พ่อท่านนวล ปริสุทโธ

ประวัติพ่อท่านนวล ปริสุทโธ วัดไสหร้า (วัดประดิษฐาราม) “พระครูวิสุทธิบุญดิตถ์” หรือ “หลวงพ่อนวล ปริสุทโธ” หรือที่ชาวบ้านเรียกท่านว่า “พ่อท่านนวล” เป็นพระสุปฏิปันโนนักปฏิบัติกัมมัฏฐาน ที่เพียบพร้อมด้วยจริยวัตรอันงดงาม

และเป็นพระบริสุทธิสงฆ์ที่ยึดหลักพระธรรมวินัยตามคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติกิจของสงฆ์เป็นกิจวัตรอย่างสม่ำเสมอ ไม่เว้นแม้ยามเจ็บไข้ได้ป่วย จนเป็นที่เลื่องลือและเป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสในหมู่ชาวบ้านญาติโยมแดนปักษ์ใต้เป็นอันมาก

พ่อท่านนวล ปริสุทโธ วัดประดิษฐาราม

พ่อท่านนวล มีนามเดิมว่า นวล เจริญรูป เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๕ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ ณ บ้านไสหร้า หมู่ ๔ ต.ทุ่งสัง (หมู่ ๑ ต.บางรูป ในปัจจุบัน) อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โยมบิดา-โยมมารดาชื่อ นายเกลื่อน และนิ่ม เจริญรูป

มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด ๒ คน และมีพี่น้องร่วมบิดาแต่ต่างมารดา อีก ๔ คน ปัจจุบันสิริอายุ ๘๙ พรรษา ๖๘ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดประดิษฐาราม (วัดไสหร้า) บ้านไสหร้า ต.บางรูป อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ชีวิตในวัยเด็ก พ่อท่านนวลเป็นคนชอบสนุกสนานแต่ขี้อาย มีความประพฤติเรียบร้อย สมถะ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นที่รักของครอบครัวและเพื่อนฝูง เมื่ออายุได้ ๗ ขวบ ได้เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดมะเฟือง ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๙

พ่อท่านนวล ท่านได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๕ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๗ ณ พัทธสีมาวัดภูเขาหลัก (วัดหลวงพ่อแดง พระเกจิอาจารย์ชื่อดังในสมัยก่อน) ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีพระครูถาวรบุญรัตน์ วัดท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เป็นพระอุปัชฌาย์

 งานด้านการศึกษาของ พ่อท่านนวล วัดไสหร้า

พ่อท่านนวล ปริสุทโธ วัดประดิษฐาราม

-ปี พ.ศ.๒๔๙๒ พ่อท่านนวล สอบไล่ได้นักธรรมชั้นโท ณ สำนักเรียนวัดประดิษฐาราม

-ปี พ.ศ.๒๔๗๓ พ่อท่านนวล เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม

-ปี พ.ศ.๒๔๙๘ เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง

-ปี พ.ศ.๒๕๐๓ หลวงพ่อนวล เป็นกรรมการศึกษาโรงเรียนวัดประดิษฐาราม

-ปี พ.ศ.๒๕๐๔ หลวงพ่อนวล รักษาการแทนสาธารณูปการ อ.ทุ่งใหญ่ และเป็นกรรมการการศึกษาประจำตำบลทุ่งสัง

พ่อท่านนวล ปริสุทโธ วัดประดิษฐาราม

หลวงพ่อนวล ปริสุทโธ ให้ความสำคัญกับงานด้านการศึกษาของภิกษุสามเณรและเด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก ท่านให้การอุปถัมภ์โดยได้เริ่มก่อตั้งโรงเรียนวัดประดิษฐาราม เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๑

โดยได้บริจาคที่ดินของวัด ๑๒ ไร่ เป็นที่ตั้งโรงเรียน ต่อมาได้ก่อตั้งกองทุนพ่อท่านนวล ปริสุทโธ เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย แต่มีฐานะยากจน หลายกองทุน และยังนำมาเป็นทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณร ที่ศึกษาพระธรรมในสถาบันศาสนาทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด

หลวงพ่อนวล พระนักพัฒนาที่เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตา

ท่านได้ดำริให้มีการก่อสร้างและพัฒนาวัดตลอดเวลา อาทิ สร้างโบสถ์ โรงธรรม ศาลาการเปรียญ ซุ้มประตู เมรุ ตลอดจนยังเมตตารับเป็นองค์ประธานอุปถัมภ์ในการสร้างโบสถ์ วิหารศาลาโรงธรรม

ตลอดจนเสนาสนะของวัดอื่นๆที่ขอความเมตตามายังท่าน รับกิจนิมนต์ตลอดเวลาไม่เคยปฎิเสธ เว้นนอกเสียจากว่าอาพาธเท่านั้น นำความสุขความเจริญมาสู่ชุมชนตลอดมาในทุกๆด้านจนได้รับ สมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ลำดับงานปกครองและสมณศักดิ์ พ่อท่านนวล วัดไสหร้า

พ่อท่านนวล ปริสุทโธ วัดประดิษฐาราม

-ปี พ.ศ.๒๔๙๒ หลวงพ่อนวล ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดประดิษฐาราม (วัดไสหร้า) ตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้

-ปี พ.ศ.๒๕๐๘ พ่อท่านนวล ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลทุ่งสัง

-ปี พ.ศ.๒๕๐๕ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นครูสัญญาบัตรชั้นตรีที่ พระครูวิสุทธิบุญดิตถ์

-ปี พ.ศ.๒๕๑๘ หลวงพ่อนวล ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

-ปี พ.ศ.๒๕๒๖ พ่อท่านนวล ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ในพระราชทินนามเดิม

พ่อท่านนวล ปริสุทโธ วัดประดิษฐาราม

ปี ๒๕๕๒ พ่อท่านนวล ปริสุทโธ พำนักอยู่ ณ.กุฎิเถราจารย์ ๑ วัดคีรีกันทร์ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งอำเภอนี้เป็นได้รับการคัดเลือกให้เป็น ดินแดนที่มีอากาศบริสุทธิ์ที่สุดในประเทศไทย

แต่เมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พ่อท่านนวลก็จะเดินทางไปปฎิบัติศาสนกิจ ณ.วัดประดิษฐาราม(ไสหร้า)อย่างสม่ำเสมอไม่เคยขาด

พ่อท่านนวล ปริสุทโธ

วาระสุดท้าย พ่อท่านนวล ได้อาพาธด้วยโรคชรา และปัญหาสุขภาพ ท่านได้เข้ารักษา ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จนกระทั่ง ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่านได้ถึงแก่มรณภาพลงอย่างสงบ เวลา ๑๐.๐๕ น. รวมสิริอายุได้ ๘๙ ปี ๖๙ พรรษา ในชีวิตสมณเพศของท่านนั้นเคร่งครัด ศีลจริยวัตรบริสุทธิ์งดงาม สมกับเป็นเนื้อนาบุญในบวรพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

สรีรสังขารของท่านถูกนำกลับไปยังวัดไสหร้าบ้านเกิด เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พ.ค. มีหน่วยงานราชการ พ่อค้าประชาชนและศิษยานุศิษย์ตั้งขบวนรับอย่างมากมาย ตลอดเส้นทางสู่วัดไสหร้า หลังจากเคลื่อนสรีรสังขาร บรรจุศพพ่อท่านในโลงแก้ว ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดประดิษฐาราม

คณะสงฆ์และคณะศิษย์ได้ร่วมสรงน้ำสรีรสังขาร เวลา ๑๗.๓๐ น. พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ประกอบพิธีพระราชทานสรงน้ำศพ หลังละสังขาร มีการเก็บสรีระของท่านไว้ให้ประชาชนกราบไหว้

พระธาตุเจดีย์ทันใจ พ่อท่านนวล ปริสุทโธ

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วัดประดิษฐาราม (วัดไสหร้า) ได้จัดงานฉลองพระธาตุเจดีย์ทันใจ(พ่อท่านนวล ปริสุทฺโธ ) ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพ่อท่านนวล ปริสุทฺโธ โดยมีการเคลื่อนย้ายสรีระสังขารณ์ พ่อท่านนวล ปริสุทฺโธ หรือพระครูวิสุทธิบุญดิตถ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดไสหร้า

และอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ที่บรรจุในโลงแก้วจากศาลาการเปรียญวัดไสหร้า ไปยังพระธาตุเจดีย์ทันใจ(พ่อท่านนวล ปริสุทฺโธ ) และประกอบพิธีบรรจุพระสารีริกธาตุ ณ พระธาตุเจดีย์ทันใจ

พระธาตุเจดีย์ทันใจ พ่อท่านนวล ปริสุทโธ